پروژه

24 فوریه 2020

نصب و راه اندازی

CAT 3512-B V12

۴ مگاوات
شرکت قوطی سازی تبریز - تبریز

نصب و راه اندازی

CAT 3520-C V20

۱۲ مگاوات
شرکت نیرو مولد آسیا - خوزستان

نصب و راه اندازی

CAT 3516-E V16

۶ مگاوات
شرکت پترو صنعت - اهواز

نصب و راه اندازی

MWM tcg 2032 V16

۴ مگاوات
شرکت نگین الماس انرژی - یزد

نصب و راه اندازی

MWM tcg 620 V16

۴ مگاوات
شرکت نگین الماس انرژی -اردکان

نصب و راه اندازی

MWM tbg 620 V16

۸ مگاوات
شرکت تولید برق مهرگان - پل دختر

کاترپیلار 3516

نصب و راه اندازی

CAT 3516-C V16

۱/۷ مگاوات

بهره برداری و نگه داری

CAT 3520-C V20

شرکت مپکو - تهران

نصب و راه اندازی

CAT 3516-C V16

۲ مگاوات
شرکت تهویه سازان - قزوین

نصب و راه اندازی

MWM tcg 2020 V16

۱/۵ مگاوات
نیروگاه توان روز آذر