سرسیلندر موتور ژنراتور

28 ژانویه 2020

 سرسیلندر موتور ژنراتور

سرسیلندر از اصلی ترین قسمت های تشکیل دهنده موتور ژنراتور میباشد و هر سرسیلندر موتور ژنراتور شامل چهار ولو میشود که دو ولو مربوط به خروج دود و دو ولو دیگر مربوط به ورود مخلوط سوخت و هوا میباشد. قرارگیری سرسیلندر برروی بلوک موتور توسط چند جزء شامل : واشر سرسیلندر ، gasket  ،spacer  و سیل های آب و روغن میباشد .

مکانیسم عملکرد ولوها به گونه ای است که چرخ دنده متصل به میل لنگ، چرخ دنده مربوط به میل بادامک یا  camshaft  را میچرخاند و از طریق چرخش میل بادامک میل تایپیت های سوار بر میل بادامک یا  camshaft حرکت میکند و در اثر حرکت میل تایپیت ها نیرو حرکت به سوپاپ وارد میشود.

 عوامل موثر در خرابی سرسیلندر موتور ژنراتور

قطعات مکانیکی براثر کارکرد بالا و سرویس نشدن دربازه زمانی تایین شده دچار استهلاک میشوند، در سرسیلندر موتور ژنراتور بخش هایی از قبیل سوپاپ ها و seat سوپاپ بیشتر درمعرض فرسایش قرار دارند که در ژنراتورهای گازسوز به دلیل ترکیبات گاز مصرفی این بخش ها نسبت به ژنراتورهای دیزل بیشتر درمعرض فرسایش قراردارند.


تعدادی از عوامل تاثیرگذار در خرابی سرسیلندر

خنک کاری نامناسب باعث وارد شدن شوک حرارتی و در نتیجه ترک خوردن سرسیلندر میشود.

سفت کردن نادرست پیچهای سرسیلندر باعث افزایش فشار درون سرسیلندر میشود که منجر به ترک خوردن سرسیلندر میشود.

فیلرگیری نامناسب باعث کاهش مقدار خلاصی سوپاپ ها میشود که خوردگی Seat سوپاپ ها را به همراه دارد درنتیجه عمل فیلرگیری باید مجدد انجام بشود.

عدم چرخش روغن در مجرای سرسیلندر در نتیجه خشک کار کردن قطعات متحرک مانند سوپاپ ، گیت و قسمت های دیگر باعث سایش و در نهایت شکستگی قطعات میشود.

سرسیلندر
سرسیلندر موتور ژنراتور
سرسیلندر موتور ژنراتور

توانایی های مجموعه آیریکو در رابطه با سرسیلندر

  • Overhaul کلی سرسیلندر

  • تامین قطعات کلی سرسیلندر

  • فیلرگیری سوپاپ های سرسیلندر

  • نصب سرسیلندر برروی بلوک موتور

  • اندازه گیری فشار کمپرس از طریق دستگاه کمپرس سنج دیجیتال

  • بررسی وضعیت سیلندر از طریق ویدیو بروسکوپ و آنالیز اطلاعات