نمونه خروجی های کمپرس سنج دیجیتال آیریکو

 ژنراتور CAT

cat3520 generator

نیروگاه مپکو

ژنراتور: CAT 3520-c

دانلود

cat3520-e generator

نیروگاه صیناکو

ژنراتور: CAT 3520-e

دانلود

ژنراتور پرشیا شرق و کمپرس سنج دیجیتال آیریکو

نیروگاه پرسیا شرق

ژنراتور: CAT 3520-c

دانلود

ژنراتور الیگودرز و کمپرس سنج دیجیتال آیریکو

نیروگاه پایا زاگرس

ژنراتور: CAT 3516-c

دانلود

 ژنراتور MWM

ژنراتور ستاره مولد و کمپرس سنج دیجیتال آیریکو

نیروگاه ستاره مولد

ژنراتور: MWM TBG 620

دانلود

ژنراتورگاز سوز و کمپرس سنج دیجیتال آیریکو

نیروگاه نیرو پارسه

ژنراتور: MWM TBG 620

دانلود

ژنراتور گازسوز و کمپرس سنج دیجیتال آیریکو

نیروگاه بارقه افکن بروجرد

ژنراتور: MWM TBG 620

دانلود

نیروگاه نگین الماس انرژی

ژنراتور:MWM TCG 2032

دانلود

نیروگاه یگانه پایدار آسیا

ژنراتور:MWM TCG 2020

دانلود

ژنراتورگاز سوز و کمپرس سنج دیجیتال آیریکو

نیروگاه توان روز آذر

ژنراتور:MWM TBG 620

دانلود

 ژنراتور MTU

ژنراتور سیناکو و کمپرس سنج دیجیتال آیریکو

نیروگاه صیناکو

ژنراتور: MTU L62

دانلود

 ژنراتور PERKINS

ژنراتور سیناکو و کمپرس سنج دیجیتال آیریکو

نیروگاه صیناکو

ژنراتور: PERKINS TRS2

دانلود

 ژنراتور GUASCOR

ژنراتور نفیس نخ و کمپرس سنج دیجیتال آیریکو

نیروگاه نفیس نخ

ژنراتور: GUASCOR SFGLD560

دانلود

 ژنراتور wartsila

ژنراتورگاز سوز و کمپرس سنج دیجیتال آیریکو

نیروگاه صدرا

ژنراتور: WARTSILA 25SG

دانلود

آخرین دیدگاه ها